Gemeentebelangen Leeuwarden
programma
page
informatie
naar facebook
naar twitter
naar artikel LC

De lokale partij voor en door

inwoners van de gemeente Leeuwarden

Home

programma

fractie

informatie

Welkom bij Gemeentebelangen Leeuwarden,

de lokale partij voor en door inwoners van de mooie gemeente Leeuwarden.

Nieuws

Op 25 mei was het 25 jaar geleden dat de toenmalige Nieuwe Leeuwarder Partij, waar Gemeentebelangen Leeuwarden de voortzetting van is, notarieel is opgericht. In 1994 deed de partij voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Sindsdien is de partij onafgebroken vertegenwoordigd  geweest in de gemeenteraad. Bij de diverse herindelingen zijn leden van Gemeentebelangen 2000 (Boarnsterhim) en Gemeentebelangen Leeuwarderadeel opgenomen in de vereniging. In 2015 is de naam gewijzigd in Gemeentebelangen Leeuwarden.

25 jaar lokale partij in Leeuwarden

De gemeente “is vergeten” om aan organisatoren van festivals te melden dat de gemeente in 2018 toeristenbelasting heeft ingevoerd en dus organisaties die ook overnachtingen voor hun bezoekers aanbieden die belasting in rekening moeten brengen. De gemeente hoefde de organisatoren de invoering ook niet te melden want ieder wordt geacht daar kennis van te hebben genomen. Het college heeft de organisatoren nu vrijstelling verleend voor 2018.  Het zal duidelijk zijn dat U geen beroep kunt doen op onwetendheid. Er ontstaat zo ook oneerlijke concurrentie tussen Hotels en de organisatoren. We weten dat, waar het festivals betreft, het college de afgelopen jaren voortdurend blundert met vergunningen en zelfs uitspraken van rechters negeert. Burgers die niet zo goed van vertrouwen zijn zouden in de verleiding komen om te denken dat ook dit een bewust gemaakte fout is.

Weer blunder rond festivals

Ook in 2017 heeft de (toenmalige) gemeente weer ingeteerd op haar vermogen. Dit keer het recordbedrag van bijna 18 miljoen Euro. Dat blijkt uit de jaarrekening 2017 die het college deze week presenteerde. Het Eigen Vermogen daalde van 60.4 mln. naar 42,5 mln. Ter vergelijking in 2010 was het Eigen Vermogen van de toenmalige gemeente Leeuwarden nog 105 mln.

Gemeentebelangen Leeuwarden maakt zich al enige jaren ernstig zorgen over de terugloop van het eigen vermogen van de gemeente Leeuwarden. We leven al enige jaren in een opgaande economie. In die tijd zou je geld opzij moeten (kunnen) leggen voor de volgende economische crisis. Dat is temeer noodzakelijk omdat door gewijzigde wetgeving bij een nieuwe crisis de gemeente snel en fors geraakt zal worden.


Ook dit jaar presenteert het college “mooiere” cijfers dan dit verlies van 18 miljoen. Het college geeft aan dat het verlies “slechts” 4.9 mln. is.  Het verschil ( met de 18 mln. die blijkt uit de afname van het eigen vermogen met dat bedrag) zit hem in het feit dat het college de afwijking ten opzichte van de begroting presenteert. En in die (gewijzigde) begroting was al rekening gehouden met een forse afname van het Eigen Vermogen. De 4.9 mln. is dus het extra tekort.

Gemeentebelangen Leeuwarden blijft van mening dat op deze wijze de burgers een onjuist beeld voorgeschoteld krijgen van het financiƫle reilen en zeilen van de gemeente Leeuwarden.

Jaarrekening Leeuwarden 2017


Gemeente weer 18 mln. armer

In de laatste raadsvergadering voor het vakantiereces heeft de gemeenteraad ingestemd met de nieuwe plannen vioor het WTC-gebied, Vorig jaar had de raad al ingestemd met het voornemen hier een leisurepark toe te staan met daarin/daarbij een nieuw stadion voor BV Cambuur-Leeuwarden. Deze plannen moesten aangepast worden omdat de private partijen er niet uit kwamen. Belangrijkste wijziging is dat het parkeren gratis wordt en dat voor de financiering daarvan nu een aanvraag bij de provincie ligt. Voor Gemeentebelangen was vooral van belang dat het ontwikkelkader, waarin staat welke soort winkels/bedrijven er mogen komen onverkort van kracht bleef. Nadat de wethouder dat had toegezegd kon ook Gemeentebelangen instemmen met voortgang van het project. We zullen de verdere uitwerking, en de gevolgen voor vooral de omwonenden en de aantrekkelijkheid van de binnenstad kritisch blijven volgen.

Ontwikkeling Cambuur-WTC


Ja, mits....

De motie van Gemeentebelangen, ingediend met VVD, CU, FNP en 058, om de raad in het vervolg bij overschrijdingen van budgetten sneller te informeren werd door alle partijen met uitzondering van D66 ondersteund. De motie was ingediend naar aanleiding van het feit dat het college bewust de tekorten rond het evenement “De Reuzen” niet direct aan de gemeenteraad had gemeld. Het ging in het debat dus niet over CH2018 of het evenement zelf maar om het politieke proces daarachter.  De gemeenteraad hecht aan tijdige informatie omdat ze zo haar budgetterende- en controlerende taak kan uitoefenen.

zie voor bericht LC hierRaad tikt college op vingers.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 28 september heeft de partij teruggekeken op 25 jaar lokale politiek. In 1993 ontstonden in Friesland in veel gemeenten lokale partijen. In Leeuwarden de Nieuwe Leeuwarder Partij; In Leeuwarderadeel Gemeentebelangen Leeuwarderadeel; in Boarnsterhim Gemeentebelangen 2000. Door de herindelingen zijn deze laatste opgeheven en de leden toegetreden tot de Nieuwe Leeuwarder Partij die zijn naam veranderde in Gemeentebelangen Leeuwarden.  Vanaf de verkiezingen in 1994 zijn in al die gemeenten lokale partijen in de gemeenteraad actief geweest. Veel oud-raadsleden en oud -bestuurders van de Partij(en) woonde het lustrumfeest bij.  Het cabareteske duo Mick & Sugar (Acta) zorgde voor het nodige vermaak met toepasselijk gemaakte liedjes. Uiteraard waren er ook toespraken van partijvoorzitter Germ de Jong en fractievoorzitter Gijs Jacobse.

25 jaar lokale politiek


Gemeentebelangen viert lustrum

De begroting voor 2019 die het college presenteerde laat een verschil tussen baten en lasten zien van 8.5 mln. De totale lasten worden geraamd op rond 578.4 mln. en de totale baten op rond 570 mln. Het verschil wordt onttrokken aan de reserves. De reserves dalen naar 32.6 mln. eind 2019. Bij de begroting 2018 werd over 2018 een tekort verwacht van 6.1 mln. Zoals bekend maakt Gemeentebelangen zich al jaren zorgen over de al vele jaren voortdurende tekorten. Het is al heel wat jaren geleden dat de gemeente “zwarte cijfers”- schreef. Juist nu moet er al gespaard worden voor de volgende crisis.

begroting 2019


Tekort van 8.5 mln.

De afvalstoffenheffing stijgt in 2019 met 14, 51 %. Dit is het  gevolg van inflatie (1.8%), afspraken uit het collegeprogramma (8.8%) en doordat de tarieven voor de verkiezingen extra zijn verlaagd door de (toenmalige) collegepartijen door een afroming van reserves en dat was incidenteel (3.9%).  Ook de rioolretributie stijgt met meer dan de inflatiecorrectie doordat ook hier voor de verkiezingen afroming van reserves heeft plaatsgevonden die incidenteel waren. De overige tarieven stijgen met 1.8% het percentage dat het college aan inflatie in 2019 verwacht.

begroting 2019


Tarieven fors omhoog