Vitaal platteland

Levendige dorpen

Toegankelijke cultuur

Veilige binnenstad

Prettige leefomgeving

Thema’s

Economie & toerisme

Werk is, naast het verkrijgen van inkomen, een belangrijk middel om je betrokken te voelen bij de samenleving en daar een bijdrage aan te leveren. Hoewel de economie inmiddels begint aan te trekken, zijn nog te veel mensen op zoek naar betaalde arbeid. Stimulering van werkgelegenheid en het behouden en werven van (nieuwe) bedrijven blijft topprioriteit. Verbeteren van de bereikbaarheid, parkeermogelijkheden, concurrerende grondprijzen en het beperken van de lastendruk zijn... Lees meer
NLP - binnenstad

Zorg & Welzijn

Iedereen die hulp nodig heeft en daarin niet zelf kan voorzien, heeft recht op hulp van de samenleving. Snel en op maat en dicht bij de burgers in wijken en dorpen. Bureaucratie moet worden uitgebannen. Ook persoonlijke aandacht is een zorgrecht. Met zorgaanbieders worden contracten gesloten die goede zorg en aandacht mogelijk maken. Bij het selecteren van aanbieders van zorg wordt niet uitsluitend gekeken naar de prijs, maar ook naar de kwaliteit van de... Lees meer
NLP - verzorging

Werk & Inkomen

Veel mensen die willen werken, kunnen helaas niet altijd (betaald) werk vinden. Het creëren en in stand houden van werkgelegenheid is en blijft topprioriteit. GBL wil in de komende periode maximaal inzetten op het zoveel mogelijk begeleiden van werkzoekenden naar betaald werk. Van werkzoekenden mag verwacht worden dat ze, indien ze dat kunnen, meewerken aan het vinden van werk. De gemeente treedt op als “trampoline” waar dat kan en vormt een “vangnet” waar dat nodig is. GBL... Lees meer
NLP - werk

Cultuur

Leeuwarden is de hoofdstad is van Fryslân, met zijn eigen taal, dialect en cultuur. In de dorpen leeft de sterke Friese plattelandscultuur met veelvuldig gebruik van de Friese taal.  It Nederlânsk wurdt yn de gemeente Ljouwert hieltiten mear de dominante taal. It Liwwadders en it Frysk hawwe net allinnich in maatskiplike funksje, mar foarmje ek in wichtig kultuerbesit. De Harmonie en de centrale bibliotheek hebben een regionale functie en moeten... Lees meer
NLP - harmonie

Wonen

De laatste tijd trekt de woningmarkt weer aan. Er wordt voor de lange termijn (landelijk) nog steeds rekening gehouden met een oplopend huizentekort en een toenemende woningbehoefte. Dit zal (in mindere mate) ook gelden voor Friesland. Toch willen wij terughoudend zijn met nieuwe bouwlocaties. Bestaande locaties moeten eerst worden volgebouwd. De ontwikkeling van nieuwe bouwlocaties moet... Lees meer
lwdair

Bereikbaarheid

Goede bereikbaarheid is voor de economie en de werkgelegenheid van groot belang. Het kan het verschil bepalen van investering in of vertrek uit onze gemeente. Er is echter ook veel geld mee gemoeid. Steeds zal dus de vraag gesteld moeten worden, is het echt nodig, ook op langere termijn, en wat is de meest doeltreffende oplossing wanneer je kijkt naar kosten en opbrengsten? Het uitvoeren van grote projecten mag geen doel op zich zijn.     Nut en noodzaak... Lees meer
img_9502a

Woon- & Leefomgeving

GBL hecht grote waarde aan veilige, aantrekkelijke en toegankelijke straten, paden en pleinen. De verblijfswaarde staat daarbij voorop: de openbare ruimte behoort werkelijk openbaar te zijn en uit te nodigen tot wandelen, fietsen, spelen en elkaar ontmoeten.

De gemeente besteedt aandacht aan een aantrekkelijke inrichting van woonstraten waarbij ze rekening houdt met gebruikers van verschillende generaties. Het stimuleren van de ontmoeting is... Lees meer
gezicht-op-leeuwarden

Ruimtelijke ordening

De nieuwe Omgevingswet zal de burger dichter bij het ruimtelijk beleid brengen. Voor GBL is uitgangspunt een verdeling van functies die past bij de historie, zorgt voor een goede verdeling tussen stad, centrumplaatsen en overige dorpen, waarbij aangenaam werken, wonen en verblijven wordt gewaarborgd. Ruimte is een schaars goed. We willen zuinig omgaan met de groene zones in de... Lees meer
NLP - speeltuin

Politiek & Bestuur

In een grote gemeente dreigt altijd een gevoel van besturen op (grote) afstand. Het alert zijn daarop is een vereiste. Wat goed is voor de stad is niet per definitie goed voor een ander deel van de gemeente en andersom. Al bij het vormgeven van beleid moet met die diversiteit rekening gehouden worden. Belangrijk daarbij is dat de mensen om wie het gaat en de mensen die het moeten doen bij de totstandkoming van het beleid betrokken... Lees meer
overzicht_raad_feb_2014_0

Milieu & Energie

Zoals elke partij heeft ook GBL duurzaamheid hoog in het vaandel. Maar het moet wel realistisch blijven. Investeringen en opbrengsten moeten in evenwicht blijven en structurele subsidies moeten worden voorkomen, dan wel moeten worden afgebouwd. GBL steunt goede voorlichting aan burgers en ondernemers over duurzaamheid. Eventuele ambtelijke en beleidsmatige belemmeringen willen we wegnemen, maar we willen er tegelijkertijd voor zorgen, dat één en ander in evenwicht met de omgeving... Lees meer
NLP - energie

Financiën

Een verantwoord financieel beleid is voor GBL het fundament van het totale gemeentelijke beleid. Dit beleid stoelt op reëel sluitende begrotingen, een realistische reservepositie, een tijdig opgestelde jaarrekening en een helder perspectief voor de komende vier jaar, uiteengezet in begrijpelijke rapportages. GBL wil een sluitende meerjarenbegroting en een planning voor de komende vier jaren met verantwoorde uitgaven en concrete... Lees meer

Briefgeld-muntgeld-geld-euro-betalen. groot formaat.

Jeugd & onderwijs

Er is een grote diversiteit aan scholen in de gemeente. GBL vindt dat ouders in beginsel de vrijheid moeten hebben om zelf te kiezen naar welke school ze hun kinderen sturen. In de gemeente moeten scholen goed gespreid worden zodat leerlingen de school binnen een acceptabele reistijd kunnen bereiken. Dat vereist ook aandacht voor de kleine scholen in de dorpen. De gemeente zorgt ervoor... Lees meer
NLP - fietsen

Dienstverlening

De gemeente werkt efficiënt, doelmatig en klantvriendelijk. De mogelijkheden om op bedrijfsvoering te bezuinigen worden optimaal benut. Juridische ondersteuning wordt tijdig ingezet om claims (en daarmee kosten) te voorkomen. De Ondernemingsraad van de gemeente wordt bij de uitwerking van de bedrijfsvoering tijdig betrokken.         Steunpost Grou en Stiens Grou en Stiens blijven een steunpost houden van het gemeentekantoor voor de... Lees meer
goutum

Sport

Sporten en bewegen kan gezondheidsproblemen en vereenzaming voorkomen, maakt buurten veiliger en zorgt voor betere prestaties op school. Sport is dus belangrijk, in het bijzonder voor jongeren. Het stimuleert de ontwikkeling, het leren samenwerken en het onderkennen van normen en waarden. GBL wil dat alle burgers van de gemeente de mogelijkheid hebben om te kunnen sporten. Er moeten voldoende gemeentelijke sportvoorzieningen van goede kwaliteit zijn, zowel in de stad als... Lees meer
NLP - sport

Veiligheid

GBL wil dat iedereen zich overal in de gemeente veilig voelt. Dat betekent dus dat iedereen zich als een goed burger gedraagt. Wie dat niet doet, wordt daarop aangesproken en zo nodig bestraft. Het spreekt voor zich dat u en uw eigendommen worden beschermd. De gemeente kan dat echter niet alleen. Van burgers mag verwacht worden dat ze hun steentje bijdragen aan het handhaven... Lees meer
NLP - politie